ขั้นตอนการบริการ

1) ลูกค้าทำการจองทริปไปซื้อสินค้าที่ประเทศจีนกับทางบริษัทฯ
- ลูกค้าสามารถเลือกแพคเกจ เลือกช่วงเวลาในการเดินทางและจองทริปกับทางบริษัทฯ โดยลูกค้าสามารถเดินทางร่วมทริปตามวันและเวลาที่ทางบริษัทฯกำหนดหรือจะสะดวกเลือกวันและเวลาที่ต้องการจะเดินทางได้ด้วยตัวท่านเอง

2) ลูกค้าทำการเปิดรหัสลูกค้ากับทางบริษัทฯ
- ลูกค้ากรอกแบบฟอร์ม “เปิดรหัสลูกค้าใหม่” พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน เปิดรหัสลูกค้ากับทางบริษัทฯ ลูกค้ารับรหัสเพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานต่างๆ

 
3) ลูกค้าเดินทางไปซื้อสินค้าที่ประเทศจีนกับทางบริษัทฯ
- ลูกค้าเดินทางไปซื้อสินค้าที่ประเทศจีน ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าที่ต้องการ โดยมีไกด์ส่วนตัวคอยบริการให้ความช่วยเหลือในการสั่งสินค้า แปลภาษา ต่อรองราคาสินค้าตลอดการเดินทาง

 
4) การสั่งซื้อสินค้า
- การสั่งซื้อสินค้าลูกค้าจะต้องสั่งซื้อสินค้ากับทางร้านค้า หรือผู้ผลิตสินค้า โดยใช้สมุดบิลสั่งของ ของ CMT CARGO เพื่อประโยชน์ในการตรวจรับสินค้าและการติดตามสินค้าของลูกค้า
- วิธีการการเปิดบิลสั่งของ
   > ลูกค้าสามารถเขียนเอง หรือ ให้ไกด์ส่วนตัวช่วยเขียน
   > ระบุรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วน (รหัสลูกค้า/ชื่อและเบอร์โทรร้านค้า/วันที่สั่ง/วันที่ส่งสินค้า/รายละเอียดสินค้า จำนวน ราคา/เงินมัดจำ/จำนวนเงินคงเหลือหักมัดจำที่ต้องจ่ายให้ร้านค้า/ลายเซ็นร้านค้า/ลายเซ็นลูกค้า)
   > หากต้องการลงเรือให้ทำเครื่องหมายถูกที่ช่อง “BY SEA”
   > หากต้องการลงรถให้ทำเครื่องหมายถูกที่ช่อง “BY EK”
   > หากลูกค้าได้มีการจ่ายเงินให้กับร้านค้าแล้วให้ระบุคำว่า “PAID” ลงในบิลสั่งของ เพื่อป้องกันไม่ให้ทางบริษัทฯจ่ายเงินให้แก่ทางร้านค้าซ้ำ
   > ลูกค้า และร้านค้า ลงนามในบิลสั่งของ
   > ส่งสำเนาบิลสั่งของ สีเหลืองให้ร้านค้า/สีขาวและชมพูให้OFFICE/สีเขียวให้ลูกค้าเก็บเป็นหลักฐาน
   > ลูกค้าใช้เลขที่บิลสั่งของในการติดตามสินค้า และติดต่อประสานงาน

5) การสั่งซื้อสินค้า , รีออเดอร์ , ประสานงานร้านค้า
- กรณีลูกค้าไม่ได้ไปสั่งซื้อด้วยตนเอง ทางบริษัทฯมีเจ้าหน้าที่บริการสั่งซื้อสินค้า,รีออเดอร์,ประสานงานร้านค้าและเปิดบิลสั่งของ เปรียบเสมือนลูกค้าเดินทางไปด้วยตนเอง โดยลูกค้าสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทางโทรศัพท์,Line,อีเมล์
- ลูกค้าจะต้องส่งรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องการ Reorder/สั่งสินค้า โดยระบุ สินค้าที่ต้องการ Reorder/เบอร์โทรร้านค้า/รหัสสินค้า/จำนวน/ราคา ฯลฯ ให้กับบริษัทฯทาง Fax, Line, Email โดยส่งไปที่สำนักงานกรุงเทพฯโดยพนักงานจะช่วยติดต่อประสานงานกับร้านค้า รวมถึงเปิดบิลสั่งของส่งให้แก่ทางร้านค้า

 
6) การส่งสินค้าจากต่างเมืองมาโกดังกวางโจว
- กรณีลูกค้ามีการสั่งสินค้าจากต่างเมือง เช่น ตงก่วน, เซินเจิ้น ร้านค้าส่วนใหญ่จะส่งของมากวางโจวผ่านบริษัทฯขนส่งภายในประเทศจีน ลูกค้าต้องแจ้งร้านค้าว่าหน้ากล่อง/กระสอบ ต้องระบุรหัสลูกค้า/เลขที่บิล/เบอร์โทรร้านค้า เพื่อติดต่อในกรณีมีปัญหา
- กรณีลูกค้ามีการขนส่งสินค้าจากต่างเมือง ลูกค้า/ร้านค้า จะต้องเป็นผู้ชำระค่าขนส่งระหว่างร้านค้ามาถึงโกดังจีน

7) การระบุรายละเอียดบนหีบห่อสินค้า
- รายละเอียดที่ต้องระบุบนหีบห่อสินค้า คือ “รหัสลูกค้า” “เลขที่บิล” “BY SEA หรือ BY EK”
- กรุณาระบุรายละเอียดบนหีบห่อสินค้าอย่างครบถ้วนและชัดเจน
- หากต้องการจัดส่งสินค้าทางรถ ให้ระบุตัวอักษร “EK” ไว้บนหีบห่อสินค้าทุกครั้ง
- หากต้องการจัดส่งสินค้าทางเรือ ให้ระบุตัวอักษร “SEA” ไว้บนหีบห่อสินค้าทุกครั้ง

8) การตรวจรับสินค้า
- การตรวจสอบสินค้า ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบถึงความผิดพลาดที่เกิดจากการผลิต หรือคุณภาพของสินค้า เช่น ความไม่ถูกต้องของวัตถุดิบ, ขนาดไม่ถูกต้อง, ลวดลายไม่ถูกต้อง, คุณภาพของตัวสินค้า ฯลฯ ซึ่งหากลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพหรือมาตรฐานไม่ถูกต้องดังกล่าว ทางลูกค้าจะต้องมีการตกลงกับทางร้านค้า โดยทางบริษัทฯจะสามารถช่วยประสานไปทางร้านค้าเพื่อเจรจาเท่านั้น
- กรณีเป็นสินค้าเปราะบาง/ไม่คืนรูป/แตกหักเสียหายง่ายแต่ไม่ตีลังไม้ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีเสียหาย
- กรณีลูกค้าไม่ได้ทำประกันสินค้า หากสินค้าเกิดความเสียหายหรือสูญหายจากทางบริษัทฯ บริษัทฯจะรับผิดชอบไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่ง
- กรณีลูกค้าทำประกันสินค้า3% หากสินค้าเกิดความเสียหายหรือสูญหายจากทางบริษัทฯ บริษัทฯจะรับผิดชอบไม่เกิน 10 เท่าของค่าขนส่ง
- ทางบริษัทฯไม่รับขนส่งสินค้าผิดกฎหมายทุกชนิด

9) การปิดตู้สินค้า และระยะเวลาการจัดส่ง
- ระยะเวลาการจัดส่งโดยปกติ จะใช้เวลาในการจัดส่งนับจากวันที่ปิดตู้ถึงมือลูกค้า ดังนี้
   > ตู้รถกวางโจว ใช้เวลาโดยประมาณ 4-6 วัน
   > ตู้เรือกวางโจว ใช้เวลาโดยประมาณ 12-14 วัน
   > ระยะเวลาที่ระบุข้างต้นเป็นระยะเวลาการจัดส่งโดยประมาณตามปกติ ซึ่งอาจเร็วหรือช้ากว่าที่ระบุก็ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยและสภาพแวดล้อมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   > ปัจจัยและสภาพแวดล้อมอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการจัดส่ง ได้แก่ สภาพภูมิอากาศ, ภัยธรรมชาติ, ความล่าช้าของบริษัทฯเดินเรือ, ปัญหาทางการเมือง, การเปลี่ยนแปลงนโยบายในเรื่องการนำเข้าสินค้าของส่วนราชการ เป็นต้น
   > ระยะเวลาที่ระบุข้างต้นไม่รวมถึงระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าภายในประเทศไทย ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 1 วัน ในการจัดส่ง ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องมีประวัติการชำระเงินที่ดี เพื่อป้องกันการระงับการส่งสินค้า ซึ่งจะมีผลให้สินค้าที่ลูกค้าจะได้รับเกิดความล่าช้าตามไปด้วย
   > ทางบริษัทฯไม่มีการรับประกันในเรื่องระยะเวลาการจัดส่ง
 
10) การติดตามสินค้า
- ลูกค้าสามารถติดตามสินค้าว่าร้านค้าได้มาส่งสินค้าให้กับทางโกดังแล้วหรือยัง หรือสินค้าได้มีการปิดตู้มาแล้วหรือยัง โดยลูกค้าสามารถติดต่อไปยังสำนักงานกรุงเทพฯ โดยแจ้งรหัสลูกค้า และเลขที่บิลสั่งของกับทางเจ้าหน้าที่

11) การจัดส่งภายในประเทศ
- เมื่อสินค้ามาถึงโกดังกรุงเทพฯ ทางบริษัทฯจะติดต่อหาลูกค้า เพื่อนัดเวลาและสถานที่จัดส่ง
- ลูกค้าสามารถติดต่อกับฝ่ายจัดส่งสำนักงานกรุงเทพฯ เพื่อติดตามว่าสินค้าได้มาถึงโกดังกรุงเทพฯแล้วหรือไม่

12) การชำระเงินค่าสินค้า (กรณีลูกค้าให้บริษัทฯเป็นผู้จ่ายเงินค่าสินค้าให้กับทางร้านค้า)
- ลูกค้าจะต้องชำระค่าสินค้ากับทางบริษัทฯล่วงหน้า 1 วัน ก่อนวันกำหนดให้ร้านค้าส่งสินค้าณ.โกดังกวางโจว ประเทศจีน
- ทางบริษัทฯจะชำระเงินให้กับร้านค้า ก็ต่อเมื่อลูกค้ามีการชำระค่าสินค้ากับทางบริษัทฯแล้วเท่านั้น
- การโอนเงินทุกครั้งลูกค้าต้องส่งหลักฐานการโอนเงิน ให้กับทางสำนักงานกรุงเทพฯ โดยระบุ ชื่อบัญชีร้านค้า/เบอร์บัญชีร้านค้า/รหัสลูกค้า/เลขที่บิล/จำนวนเงินหยวน และโทรแจ้งทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่บันทึกรายการเงินเข้าบัญชี
- ลูกค้าชำระค่าสินค้าเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนในวันที่โอน สอบถามอัตราแลกเปลี่ยนได้ที่สำนักงานกรุงเทพฯ
- ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเงินสดสกุลเงินหยวน และไม่รับเช็คลงวันที่ล่วงหน้า
- บริการโอนเงินชำระค่าสินค้าเป็นบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ทางบริษัทฯเป็นเพียงตัวกลางประสานงาน หากร้านค้าทำผิดสัญญาซื้อขาย ทางบริษัทฯจะสามารถช่วยประสานงานไปทางร้านค้าเพื่อเจรจาเท่านั้น

13) การชำระเงินค่าขนส่ง
- ชำระเมื่อลูกค้าได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว
 
 

Powered by MakeWebEasy.com